Obligatorisk pensionsforsikring Aftale nr. 85011-1

Når arbejdsgiver indbetaler obligatorisk  til din arbejdsmarkedspension, er du omfattet af den obligatoriske pensionsforsikring

Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft

Forsikringen er obligatorisk og træder i kraft for alle ansatte med pligtigt bidrag til arbejdsmarkedspensionen. Pensionsforsikringspræmien der betales af pensionsbidraget, fremgår af dit kontoudtog over pensionsindbetalinger fra CS Pensionsfond.

Ophør

Forsikringen ophører senest ved udgangen af den kalendermåned, hvori pågældende fylder 67 år.

Ligeledes bortfalder forsikringen, hvis det pligtige arbejdsmarkedspensionsbidrag og forsikringspræmie ophører.

Arbejdsmarkedspensionen er herefter sat i bero eller overgået til en tillægspension til tjenestemandspensionen, uden forsikringsdækning.

Det vil sige, forsikringen ophører enten pga. alder – fratrædelse eller overgang til anden kontraktform uden arbejdsgiverbetalt

 

Præmie

Pr. 1. januar 2020 er den samlede månedlige præmie på pensionsforsikringen kr. 299,13 inkl. AM-bidrag.

  • dækning ved dødsfald (skattekode 5 uden fradrag) kr. 60,- pr. mdr.
  • invalide og børnerente (skattekode 1 med fradrag) kr. 220,- pr. mdr. + 8 % AM-bidrag

Fastsættelse af forsikringspræmien for 2020 er udregnet på baggrund af indeksering – antal forsikrede, antal skader og alderssammensætning. Bonus for 2019 fra Forenede Gruppeliv er blevet anvendt til reducering af den faktiske præmie. Der er hensættelse til IBNR reserve vedr. de løbende ydelser (invalide- og børnerente).

 

Den opkrævede præmie er godt 1/3 af den faktiske  præmie overfor FG.