Arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkeds-/Tillægspension (Rate=skattekode 12)

Aftalen er indgået mellem FPT og CS om pension for Stampersonel under CS’s forhandlingsområde jf Organisationsaftale mellem FPT og CS af 26/3-2012. .

Obligatorisk ordning:

Stampersonel, overgår til obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordningen ved det fyldte 26.år.
Ved første indbetaling modtager medlemmet ”Aftale om Arbejdsmarkeds-/Tillægspension” mellem forsvaret og medlemmet.
Medlemmerne er omfattet af en gruppelivsordning samt erhvervsudygtighedsforsikring og børnerente, så længe der indbetales obligatoriske Arbejdsmarkedspensionsbidrag. Af det pensionsbidrag hidrørende fra Arbejdsmarkedspension betales præmien (Lønkode 7200/8271 livsforsikring og 7210/8272 invaliderente og børnerente) for forsikringsdækningen, før indsættelse på medlemmets pensionskonto. Medlemmer som udelukkende modtager pensionsbidrag af tillæg er ikke omfattet af gruppelivsordning og erhvervsudygtigheds forsikring, og der trækkes dermed ikke præmie af pensionsbidraget. Se lønsedlen ved tvivl om forsikringsdækning eller ej.
Stampersonel, der tilbydes og accepterer tilbud om langtidstjeneste til det 60. år, bliver straks omfattet af arbejdsmarkedspensionsordningen. Denne pensionsopsparing ophører ved ansættelse som tjenestemand (normalt efter 10 år).

Pensionsbidrag for arbejdsmarkedspension:

Ansættes du til korttidstjeneste (tidsbestemt såvel som tidsubestemt) bliver du samtidig ansat på arbejdsmarkedspensionsvilkår.
En ansættelse til langtidstjeneste sker på arbejdsmarkedspensionsvilkår de første 10 år, hvorefter du kan overgå til en tjenestemandsansættelse.
Når du har været ansat i forsvaret i sammenlagt 18 måneder (værnepligt medregnes) optjener du arbejdsmarkedspension.
Er du ansat til korttidstjeneste udgør arbejdsmarkedspensionen 10 pct. af basislønnen. Fra dit fyldte 26. år hæves arbejdsmarkedspensionen til 15,4 pct. af basislønnen.
Er du langtidsansat udgør arbejdsmarkedspensionen 15,4 pct. af din basisløn. Det er muligt at indgå aftale om en frivillig supplerende pensionsindbetaling. Satsen for beredskabs ansatte er ligeledes 15,4% af basislønnen.

Pensionsbidrag for Tillægspension:

Uanset om du er korttidsansat eller langtidsansat udgør pensionsbidraget 15,4 pct. af de pensionsgivende tillæg. Bestemmelsen omkring karens gælder ikke for pensionsgivende tillæg, dvs. du vil altid modtage pension af dine pensionsgivende tillæg. Satsen for beredskabs ansatte er ligeledes 15,4% af pensionsgivende tillæg.